دلارام

ناموجود

سیم عود سالا
Sala Oud Strings - Turkish Tune, Deep Tone, Long Life and Comfortable Playability

ساخت ترکیه و مناسب برای کوک ترک می باشد، کوک از دو، سیم سوم فنری می باشد.

  • تعداد سیم
    11
  • مناسب برای
    عود