دلارام

ناموجود

دوتار حیدری
دوتار افغان

  • جنس کاسه
    • چوب توت
  • جنس دسته
    • چوب گردو