دلارام

مقایسه

سه تار زادخیل دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : حسن زادخیل

۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار کیخایی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار رضوانی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۶۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

تنبور مهراب یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار مفتاحی یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار نوا یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : مفتاحی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار سهراب

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۲۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار اشکان دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۳۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

دو تار

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۱۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار آریا معرق

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۳۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

تنبور ذوالقدر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

تنبور هرمز

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

تنبور محمدی کاسه یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : محمدی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار آریا نواردار

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : مفتاحی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار آریا یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : امیر مفتاحی

۳۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار مفاخری یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : مفاخری

۲۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار ذوالقدر دسته آبنوس

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب توت - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : ذوالقدر - توضیحات : درصورت تمایل شما میتوانید سازهای دو مهر و سه مهر را به صورت سفارشی ثبت نمایید

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار ذوالقدر صدف دار دسته آبنوس

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : ذوالقدر - توضیحات : کاسه از چوب گردو معرق کاری شده، روی دسته آبنوس؛ گوشی ها کارشده از جنس گردو و شمشاد و آبنوس

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار هرمز

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : هرمز ملکشاهی

۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار هادی آبدارباشی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب ازاد - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : ابدارباشی - توضیحات : درصورت تمایل شما میتوانید سازهای دو مهر و سه مهر را به صورت سفارشی ثبت نمایید

۶۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار حیدری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : حیدری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار نوا گردو

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : مفتاحی

۳۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار ذوالقدر دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : ذوالقدر

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار زادخیل یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : علی زادخیل - توضیحات : درصورت تمایل شما میتوانید سازهای دو مهر و سه مهر را به صورت سفارشی ثبت نمایید

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا