دلارام

مقایسه

سه تار حیدری خاتم

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۱۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار هادی دسته استخوان

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب توت - جنس صفحه رویی : چوب توت

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار هادی پنجه قنبری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار رضوانی

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

تنبور نوا

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو

۳۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار هرمز ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - نام سازنده : هرمز ملکشاهی

۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار هرمز ویژه شبکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار سپهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۲۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

تنبور مهراب یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار مفتاحی نواردار

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۲۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار مفتاحی یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار نوا یک مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار سهراب

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۲۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار هرمز ویژه خط دار

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - نام سازنده : هرمز ملکشاهی

۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار آریا 3/4

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار اشکان دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۳۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

دو تار

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت

۱۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار آریا معرق

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت

۳ %
تخفیف

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

تنبور بابا حیدری

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب ازاد

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

تنبور ذوالقدر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

تنبور هرمز

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو

۸۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

تنبور هاتف

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : هاتف ملکشاهی

۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

تنبور محمدی کاسه یک تکه

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب توت - جنس دسته : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : محمدی

۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

سه تار آریا دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : چوب گردو - جنس دسته : چوب گردو - جنس صفحه رویی : چوب توت - جنس گوشی کوک : چوب گردو - جنس سیم گیر : گردو - نام سازنده : مفتاحی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا