دلارام

تار فرزاد ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : فرزاد - جنس پوست : بره - جنس گوشی کوک : گردو - جنس پرده : الیاف مصنوعی - جنس شیطانک : شاخ - جنس سیم گیر : شاخ - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار کاظمی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار مهدی علیاری

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار برزگر دو مهر

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار مهران کلهر

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تار شهریار

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار میثم علیاری ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : میثم علیاری - جنس پوست : بره - جنس گوشی کوک : گردو - جنس پرده : الیاف طبیعی - جنس شیطانک : شاخ - جنس سیم گیر : شاخ - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۱۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار میرزایی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : میرزایی - جنس پوست : بره - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار سهراب کلهر

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : سهراب کلهر - جنس پوست : بره - جنس گوشی کوک : گردو - جنس پرده : الیاف طبیعی - جنس شیطانک : شاخ - جنس سیم گیر : شاخ - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4 - اقلام همراه : جعبه و مضراب

۱۰ %
تخفیف

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار رضا علیاری درجه یک

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : رضا علیاری - جنس پوست : بره - جنس گوشی کوک : گردو - جنس پرده : الیاف طبیعی - جنس شیطانک : شاخ - جنس سیم گیر : شاخ - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4 - اقلام همراه : مضراب و جعبه

۱۰ %
تخفیف

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار مهدی علیاری ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : مهدی علیاری - جنس پوست : بره - جنس پرده : الیاف طبیعی - جنس شیطانک : شاخ - جنس سیم گیر : شاخ - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4 - اقلام همراه : جعبه و مضراب

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار رضا علیاری ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : رضا علیاری - جنس پوست : بره - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار شکوهمند

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : شکوهمند - جنس پوست : بره - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۵ %
تخفیف

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار فرزاد

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : فرزاد - جنس پوست : بره - جنس گوشی کوک : گردو - جنس پرده : الیاف مصنوعی - جنس شیطانک : شاخ - جنس سیم گیر : شاخ - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

۵ %
تخفیف

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار نیما

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : نیما - جنس پوست : بره - جنس پرده : الیاف طبیعی - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4 - اقلام همراه : جعبه

۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تار شهرام کلهر

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : شهرام کلهر - جنس پوست : بره - جنس گوشی کوک : گردو - جنس پرده : الیاف مصنوعی - جنس شیطانک : شاخ - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

به زودی

تار ولیزاده

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : ولیزاده - جنس پوست : بره - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

به زودی

تار دو مهر کنونی

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : کنونی - جنس پوست : بره - جنس گوشی کوک : گردو - جنس پرده : الیاف مصنوعی - جنس شیطانک : استخوان - جنس سیم گیر : شاخ - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

ناموجود

تار ولیزاده ویژه

مشخصات کلی جنس کاسه : توت - تعداد سیم : 6 عدد - جنس دسته : گردو - نام سازنده : ولیزاده - جنس پوست : بره - جنس خرک : شاخ اوریال - جنس روی دسته : استخوان - سایز : 4/4

توقف تولید